Touch Light | The Equipment for Beauty Salons
2605
post-template-default,single,single-post,postid-2605,single-format-standard,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

The Equipment for Beauty Salons

The Equipment for Beauty Salons

The desire of people to have a well-groomed young face and slim body has become the engine in the development of cosmetology all over the world. It is for this reason that manufacturers around the world create innovative devices for beauty salons in order to carry out laser rejuvenation, photo epilation, RF lifting, micro current therapy with maximum efficiency, creating increasingly new solutions at the interface of biophysics, medicine, innovative technologies and programming.

And one of the leaders in this area is the Touch Light company, the manufacturer that offers devices for a beauty salon on sale, which not only allow you to carry out all the procedures at the highest level but also pay off in the shortest possible time. We are convinced that the success of our client depends on four key factors:

 • technical equipment of a beauty salon or clinic;
 • an optimal ratio of price and quality;
 • the comfort, safety and painlessness for the client;
 • the ability to provide exclusively relevant services.

All cosmetology devices for beauty salons from the Touch Light company are just aimed at the prosperity and stability of beauty industry enterprises. Our goal is to help professional cosmetologists to maintain the youth and beauty of the client without the slightest discomfort.

What are we ready to offer our client?

Touch Light supplies professional equipment based on innovative solutions. And the most important thing is that we are a direct manufacturer, therefore the price of cosmetology devices for beauty salons is in the available range. Our catalogue contains a unique collection of equipment, among which you will find:

 • Devices for deep wrinkle removal and skin rejuvenation based on RF;
 • Hair removal lasers in all necessary areas;
 • Laser-based hair loss removal devices;
 • Pulsed light devices for skin rejuvenation;
 • Lasers to remove skin pigmentation.

The company’s specialists are always ready to help find the perfect solution, counting the preferences, goals and financial capabilities of the client. The Touch Light company values ​​its own reputation, that is why during the production the variety of high-quality components from Japan and Germany are used.

All cosmetic devices for beauty salons have international quality certificates that confirm the high level of equipment reliability and safety. The assembly is carried out in Korea on modern equipment with quality control at each stage of production. Equipment warranty encounters 2-years certificate.

Touch Light has been your reliable partner for years to come.

In our company, you can buy not only cosmetologically devices for beauty salons, but you can also count on training from our specialists. You will be fully shown the settings and functionality of the equipment, familiarizing you with safety precautions when working with equipment. When the training is over, you will get the skills and knowledge you need to get started.

Every month our specialist, who will check the condition of the device and conduct scheduled maintenance, will come to your beauty salon or clinic. We can order replacement parts at wholesale prices and make repairs if necessary, always ready to provide advice on issues of interest and help you choose the best equipment for a beauty salon. 

The Equipment for Beauty Salons

АПАРАТИ ДЛЯ САЛОНІВ КРАСИ

Бажання людей мати доглянуте молоде обличчя і струнке тіло стала двигуном у розвитку косметології в усьому світі. Саме з цієї причини виробники в усьому світі створюють інноваційні апарати для салонів краси, щоб з максимальною ефективністю проводити лазерне омолодження, фотоепіляції, ліфтинг RF, мікрострумову терапію, створюючи все більш нові рішення на стику біофізики, медицини, інноваційних технологій і програмування.

І одним з лідерів в цій області є компанія Touch Light, яка пропонує купити апарати для салону краси, які не просто дозволяють проводити всі процедури на вищому рівні, а й окупаються в мінімальні терміни. Ми як ніхто інший розуміємо, що успіх нашого клієнта залежить від ключових чотирьох чинників:

 • технічної оснащеності салону краси або клініки;
 • оптимального співвідношення ціни і якості;
 • комфорту, безпеки і безболісності для клієнта;
 • можливість надавати виключно актуальні послуги.

Всі косметологічні апарати для салонів краси від компанії Touch Light якраз спрямовані на процвітання і стабільність підприємств індустрії краси. Наша мета полягає в тому, щоб допомагати професійним косметологам підтримувати молодість і красу клієнта, в цей час без найменшого дискомфорту.  

Що ми готові запропонувати своєму клієнтові?

Компанія Touch Light поставляє професійне обладнання, що базується на інноваційних рішеннях. А найголовніше, що ми – не посередник, а безпосередній виробник, тому ціна на косметологічні апарати для салонів краси знаходиться в межах досяжності. У нас в каталозі зібрана унікальна колекція обладнання, серед якого ви знайдете:

 • апарати для глибинного видалення зморшок і омолодження шкіри на базі RF;
 • лазери для депіляції волосся у всіх необхідних зонах;
 • апарати для усунення випадіння волосся на основі лазера;
 • апарати імпульсного світла для омолодження шкіри;
 • лазери для видалення пігментації шкіри.

У цей час фахівці компанії завжди готові допомогти підібрати ідеальне рішення, з огляду на переваги, цілі та фінансові можливості клієнта. Компанія Touch Light дорожить власною репутацією, тому під час виробництва використовуються комплектуючі деталі з Японії і Німеччині, що сприяє високій якості обладнання.

Всі косметичні апарати для салонів краси мають міжнародні сертифікати якості, які підтверджують високий рівень надійності та безпеки обладнання. Збірка здійснюється в Кореї на сучасному обладнанні з контролем якості на кожному етапі виробництва. Гарантія на обладнання – 2 роки.

Компанія Touch Light – ваш надійний партнер на довгі роки

У нас в компанії ви можете не тільки купити косметологічні апарати для салонів краси, але також можете розраховувати на навчання від наших фахівців. Вам повністю покажуть настройки і функціонал обладнання, ознайомлять з технікою безпеки при роботі з обладнанням. Коли навчання закінчиться, ви отримаєте навики і знання, необхідні для початку роботи.

Щомісяця до вас в салон краси або клініку приїжджатиме наш фахівець, який буде перевіряти стан апарату і проводити планове обслуговування. Якщо необхідно, можемо замовити змінні деталі за оптовими цінами і провести ремонт. Завжди готові надати консультацію з питань і допомогти вибрати оптимальне обладнання для салону краси. 

The Equipment for Beauty Salons

Аппараты для салонов красоты

Оборудование для салонов красоты

Желание людей иметь ухоженное молодое лицо и стройное тело стала двигателем в развитии косметологии во всем мире. Именно по этой причине производители во всем мире создают инновационные аппараты для салонов красоты, чтобы с максимальной эффективностью проводить лазерное омоложение, фотоэпиляцию, лифтинг RF, микротоковую терапию, создавая все более новые решения на стыке биофизики, медицины, инновационных технологий и программирования.

И одним из лидеров в этой области является компания Touch Light, которая предлагает купить аппараты для салона красоты, которые не просто позволяют проводить все процедуры на высшем уровне, но и окупаются в минимальные сроки. Мы как никто другой понимаем, что успех нашего клиента зависит от ключевых четырех факторов:

 • технической оснащенности салона красоты или клиники;
 • оптимального соотношения цены и качества;
 • комфорта, безопасности и безболезненности для клиента;
 • возможность предоставлять исключительно актуальные услуги.

Все косметологические аппараты для салонов красоты от компании Touch Light как раз направлены на процветание и стабильность предприятий индустрии красоты. Наша цель заключается в том, чтобы помогать профессиональным косметологам поддерживать молодость и красоту клиента, в это время без малейшего дискомфорта.

Что мы готовы предложить своему клиенту?

Компания Touch Light поставляет профессиональное оборудование, базируемое на инновационных решениях. А самое главное, что мы – не посредник, а непосредственный производитель, поэтому цена на косметологические аппараты для салонов красоты находится в доступном диапазоне. У нас в каталоге собрана уникальная коллекция оборудования, среди которого вы найдете:

 

В это время специалисты компании всегда готовы помочь подобрать идеальное решение, учитывая предпочтения, цели и финансовые возможности клиента. Компания Touch Light дорожит собственной репутацией, поэтому во время производства используются комплектующие детали из Японии и Германии, что будет способствовать высокому качеству оборудования.

Все косметические аппараты для салонов красоты имеют международные сертификаты качества, которые подтверждают высокий уровень надежности и безопасности оборудования. Сборка осуществляется в Кореи на современном оборудовании с контролем качества на каждом этапе производства. Гарантия на оборудование – 2 года.

Компания Touch Light – ваш надежный партнер на долгие годы

У нас в компании вы можете не только купить косметолеогические аппараты для салонов красоты, но также можете рассчитывать на обучение от наших специалистов. Вам полностью покажут настройки и функционал оборудования, ознакомив с техникой безопасности при работе с оборудования. Когда обучение закончится, вы получите навыки и знания, необходимые для начала работы.

Каждый месяц к вам в салон красоты или клинику будет приезжать наш специалист, который будет проверять состояние аппарата и проводить плановое обслуживание. Если необходимо, можем заказать сменные детали по оптовым ценам и провести ремонт. Всегда готовы предоставить консультацию по интересующим вопросам и помочь выбрать оптимальное оборудование для салона красоты.